Nếu bạn cảm thấy không an toàn với spam bot diễn đàn của bạn tới từ nước ngoài. Bạn có thể GTFO chúng từ tầng firewall nhưng mình cản ở tầng application để tiện việc theo dõi và không muốn chặn tất.
Cụ thể mình config trên nginx:
Đầu tiên ta lấy cái list IP của Việt Nam đã: Vào ip2location họ cung cấp free sẵn cái này
http://www.ip2location.com/blockvisitorsbycountry.aspx

Ở nginx tạo 1 file /etc/nginx/negative_vietnamese_ip
geo $block {
    default 1;
    1.52.0.0/14 0;
    5.189.202.128/25 0;
    14.0.16.0/20 0;
    ...
}

Sau đó cấu hình vhost của bạn:

include /etc/nginx/negative_vietnamese_ip;
server {
    server_name your_hostname;
    if ($block) {
      rewrite ^ http://another.site.com;
      # hoặc bạn có thể sử dụng 'return 403' nếu muốn trả về error_page 403
    }
}

Leave a Reply